3392. Bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen (L)

De gemeente Bergen heeft de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Dit betekent dat onder alle weersomstandigheden voldoende eigen opgewekte energie aanwezig is. Energielandgoed Wells Meer dient door middel van grootschalige opwekking van duurzame energie onder alle weersomstandigheden te voorzien in 50% van de totale energiebehoefte van de gemeente. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-04-2019 Aankondiging start procedure
04-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk te maken of de doelstelling van het project is ingeperkt ten opzichte van de Structuurvisie Energielandgoed Wells. Bovendien is niet duidelijk of ook biomassa en geothermie eronder vallen en hoe onder alle weersomstandigheden in de energiebehoefte kan worden voorzien. Dit is van belang omdat de doelstelling invloed heeft op de mogelijke locaties en invullingen van het project. Daarnaast adviseert zij om in het MER een maximale invulling van het energielandschap met zonnepanelen te vergelijken met een maximale invulling met windturbines. Daarmee komen de maximale milieueffecten van het energielandgoed duidelijk in beeld, met name voor het landschap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 20 mei 2019