3392. Bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen (L)

De Limburgse gemeente Bergen wil in 2030 voorzien in de eigen energiebehoefte. In Energielandgoed Wells Meer zal de helft van de duurzame energie daarvoor worden opgewekt. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-04-2019 Aankondiging start procedure
04-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
08-07-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-10-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat veel goede informatie, ook over natuur. Het natuuronderzoek was echter nog niet afgerond tijdens het schrijven van het milieueffectrapport, daarom is nu nog niet zeker of het plan aan de natuurwetgeving voldoet.
De Commissie adviseert nog te laten zien hoe belangrijke nadelige effecten op gevoelig natuurgebied voorkomen kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om stikstofeffecten en om de gevolgen voor de nachtzwaluw. Ook moet uit onderzoek nog blijken wat het effect van het energielandgoed is op de aanwezige vleermuizen- en dassenpopulatie.

In het milieueffectrapport worden drie modellen met verschillende energiemixen van wind, zon en biomassa onderzocht. Daarna zijn varianten bekeken binnen een voorkeursmodel met vier windturbines en 264 hectare zonnevelden. De Commissie adviseert om meer uit te leggen waarom voor dit voorkeursmodel en deze varianten is gekozen. Op die manier wordt duidelijk waarom gekozen wordt voor een aanzienlijk hogere elektriciteitsproductie dan bedacht in de doelstelling.

De gemeente heeft laten weten de informatie aan te vullen, voordat zij het bestemmingsplan vaststelt. Zij heeft nog niet besloten of zij de Commissie vraagt om ook deze aanvullende informatie te beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk te maken of de doelstelling van het project is ingeperkt ten opzichte van de Structuurvisie Energielandgoed Wells. Bovendien is niet duidelijk of ook biomassa en geothermie eronder vallen en hoe onder alle weersomstandigheden in de energiebehoefte kan worden voorzien. Dit is van belang omdat de doelstelling invloed heeft op de mogelijke locaties en invullingen van het project. Daarnaast adviseert zij om in het MER een maximale invulling van het energielandschap met zonnepanelen te vergelijken met een maximale invulling met windturbines. Daarmee komen de maximale milieueffecten van het energielandgoed duidelijk in beeld, met name voor het landschap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Arjen Brinkmann
dr. Robert Hack
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 15 okt 2020