3389. Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden

De stroom die het windpark ten noorden van de Waddeneilanden vanaf 2026 gaat produceren, wordt aan land gebracht met kabels die bij Burgum, Vierverlaten of Eemshaven Oudeschip op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De kabels komen zowel op zee als op land ondergronds. Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers hierover besluiten wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet duidelijk maken in hoeverre de kabelroutes andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken. Extra aandacht is nodig voor de mogelijke effecten op het Waddengebied, dat Unesco Werelderfgoed is en bijzondere bescherming geniet. Daarnaast moeten mogelijkheden om schade te voorkomen worden onderzocht. Een voorbeeld hiervan is aanleggen van de kabels in een jaargetijde waarin kwetsbare diersoorten niet of minder worden verstoord.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 03 dec 2019