3384. Herinrichting Rheezermaten, gemeente Hardenberg

Het project herinrichting Rheerzermaten maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Vecht. Sinds 2007 heeft het Waterschap met samenwerkingspartners gewerkt aan het programma 'Ruimte voor de Vecht' met als doel de veiligheid van de rivier de Vecht blijvend te garanderen, de natuuropgaven in het gebied te realiseren en een sociaaleconomische impuls aan het Vechtdal te geven. De Vecht wordt bij Rheezermaten, gemeente Hardenberg, omgevormd tot een toekomstbestendige en veilige half natuurlijke laaglandrivier. Voor de besluitvorming hierover is een MER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
07-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-04-2019 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. H. Barneveld
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. drs. S.R.J. Jansen
mw. dr. H. van Londen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Vechtstromen

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 18 apr 2019