3368. Uitbreiding Pluimveehouderij Rijksstraatweg 61c Buurmalsen

Maatschap G.J. Lagerweij en A.C. Lagerweij-Speijer wil haar pluimveehouderij aan de Rijksstraatweg 61c in Buurmalsen uitbreiden. Naast de twee bestaande stallen worden twee nieuwe stallen gebouwd, waardoor het aantal legkippen toeneemt van maximaal 59.300 naar maximaal 119.100. Voordat het College van B&W van de gemeente West-Betuwe besluit over de wijziging van het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het College heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-12-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-2018 Kennisgeving MER
14-12-2018 Ter inzage legging MER
21-02-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten voldoende beschrijft voor een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan. Het rapport laat zien dat de uitbreiding van het bedrijf zal leiden tot toename van de uitstoot van fijn stof, geur en ammoniak vergeleken met de huidige situatie. De effecten daarvan op de leefomgeving en volksgezondheid zijn echter klein, vooral omdat er in de directe omgeving geen woningen of andere gevoelige bestemmingen zijn.
 
Het rapport wordt in een later stadium ook gebruikt voor het besluit over de omgevingsvergunningen, die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe stallen. Voor dit besluit is nog aanvullende informatie nodig over mogelijke maatregelen aan de stallen die de uitstoot van fijn stof en geur verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap G.J. Lagerweij en A.C. Lagerweij-Speijer

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Rivierenland
Gemeente West Betuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 21 feb 2019