3364. Windpark Agro-Wind, gemeente Reusel-De Mierden

De Vereniging High Tech Agro Campus wil windpark Agro-Wind in de gemeente Reusel-De Mierden realiseren vlakbij de Belgische grens. De vereniging is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en enkele inwoners van het gebied. Zij wil elf turbines plaatsen. Omdat het bestemmingsplan dit nu niet toestaat, heeft zij de gemeente gevraagd om hiervan af te wijken. Voordat de gemeente hierover besluit, zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport tussentijds te beoordelen, zodat de gemeenteraad nu al zicht heeft op de kwaliteit van de milieu-informatie.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
30-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-03-2019 Ter inzage legging MER
13-05-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
De meeste milieugevolgen van het windpark zijn in het rapport overzichtelijk in beeld gebracht en goed onderbouwd. Voorbeelden daarvan zijn de gevolgen voor de geluidhinder, de veiligheid en het landschap. De Commissie geeft in haar advies aan welke punten nog aandacht vragen bij het definitief maken van het rapport. Zo vraagt natuur meer aandacht. Het windpark ligt gedeeltelijk in en bij beschermde natuurgebieden, waarvan er twee in België liggen. De Commissie adviseert daarom om in het definitieve milieueffectrapport beter te onderbouwen dat vogels en vleermuizen niet teveel schade van het park ondervinden. De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Agro-Wind Reusel B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Reusel-De Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 13 mei 2019