3361. Aardgaswinning in A en B blokken

Petrogas E&P B.V. wint al aardgas uit drie bestaande velden in de A en B blokken in de Noordzee en wil in de komende tien jaar circa vijf nieuwe gasvelden ontwikkelen. Een deel van deze gasvelden bevindt zich onder het beschermde natuurgebied Doggersbank. Er is een milieueffectrapport opgesteld voor de activiteiten die de komende drie jaar worden uitgevoerd. De minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten over de mijnbouwmilieuvergunning en de natuurbeschermingswetvergunning.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-03-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-01-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft welke milieugevolgen zullen optreden door de aardgaswinning. Voorbeelden zijn de aantasting van het bodemleven en verstoring van zeezoogdieren door het heien. Wel mist er nog informatie over wat de milieugevolgen zijn bij een calamiteit. Te denken valt aan een lekkage, een aanvaring of als gas uit het boorgat ontsnapt (‘blow-out’). De Commissie vraagt daarnaast om nog te beschrijven wat de noodmaatregelen zijn en wat de milieugevolgen zijn van de inzet van bestrijdingsmiddelen. De Commissie beveelt ook aan om de zeebodemdaling te monitoren en na te gaan of groen (bouw)licht kan worden gebruikt bij de aanlegfase. Hiermee neemt het risico af dat (trek)vogels hun oriëntatie kwijtraken. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de aardgaswinning.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het milieueffectrapport zullen de effecten van de aardgaswinning op het Natura 2000-gebied Doggersbank worden onderzocht. Daarnaast zal in het rapport het onderwatergeluid door heien op vissen en zeezoogdieren, zoals de bruinvis, worden weergegeven. De Commissie adviseert om varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot minder verstoring van de bruinvis, zoals bellenschermen en/of geluidwerende mantels. De Commissie adviseert ook om in het milieueffectrapport verschillende varianten te onderzoeken voor exploitatie en technische varianten, die kunnen mogelijk leiden tot minder milieueffecten. Ook vraagt de Commissie te onderzoeken hoe het risico op sterfte van vogels door het affakkelen van gas kan worden voorkomen of worden verminderd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sander Kabel
dr. Godfried van Moorsel
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Petrogas E&P Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 14 jan 2021