3361. Aardgaswinning in A en B blokken

Petrogas E&P Netherlands B.V wil - aansluitend op activiteiten die in dit gebied al plaatsvinden - in de A en B blokken van de Noordzee aardgas winnen en heeft het voornemen om in de komende tien jaar circa vijf gasvelden uit te rusten met een gasproductieplatform. Een deel van deze gasvelden bevindt zich onder het Natura 2000-gebied Doggersbank.   De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-03-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In het milieueffectrapport zullen de effecten van de aardgaswinning op het Natura 2000-gebied Doggersbank worden onderzocht. Daarnaast zal in het rapport het onderwatergeluid door heien op vissen en zeezoogdieren, zoals de bruinvis, worden weergegeven. De Commissie adviseert om varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot minder verstoring van de bruinvis, zoals bellenschermen en/of geluidwerende mantels.
 
De Commissie adviseert ook om in het milieueffectrapport verschillende varianten te onderzoeken voor exploitatie en technische varianten, die kunnen mogelijk leiden tot minder milieueffecten. Ook vraagt de Commissie te onderzoeken hoe het risico op sterfte van vogels door het affakkelen van gas kan worden voorkomen of worden verminderd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Petrogas E&P Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 18 mrt 2019