3359. Natura 2000 maatregelen Punthuizen-Stroothuizen

De provincie Overijssel wil in de deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld van het beschermde natuurgebied Dinkelland maatregelen nemen om de natuur te beschermen en uit te breiden. De natuurterreinen zijn omringd door agrarisch gebied. Op dit moment stroomt met meststoffen verrijkt oppervlaktewater het gebied in. Ook is er een te lage grondwaterstand. Met maatregelen moet de natuur worden hersteld. Om de maatregelen te kunnen nemen, zijn een inpassingsplan en ontgrondingsvergunning nodig.  Voordat Provinciale Staten van Overijssel hierover besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie vroeg de Commissie m.e.r. het aangevulde rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-02-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-04-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Hoewel het eerdere rapport veel informatie bevatte, ging het nog onvoldoende in op de risico’s dat de maatregelen het gewenste natuurherstel niet bereiken. Ook liet het rapport niet zien welke verschillende opties voor natuurherstel zijn verkend. Daarom adviseerde de Commissie het rapport aan te vullen.
Het aangevulde rapport geeft een overzicht van de risico’s op korte en langere termijn. Zo blijkt het niet haalbaar om voor halverwege 2021 maatregelen in Duitsland te nemen om de achteruitgang van bepaalde natuurtypen te stoppen. Ook is onzeker wanneer het water in het gebied weer van voldoende kwaliteit is.
Het rapport laat bovendien zien welke verschillende mogelijkheden voor natuurherstel in overleg met belanghebbenden zijn verkend en tot welke maatregelen dit overleg heeft geleid. 
Met deze informatie is volgens de Commissie een realistisch beeld ontstaan van de risico’s dat het doel om de natuur te herstellen niet volledig wordt bereikt.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de maatregelen tot doel hebben om in 2021 de achteruitgang van de natuur in het gebied te stoppen en vervolgens lange termijn natuurherstel mogelijk te maken. Ook blijkt dat het op enkele punten nog onzeker is of dat gaat lukken. Zo zijn na 2021 maatregelen aan de Duitse zijde van het gebied noodzakelijk maar nog niet geregeld. Daarnaast is niet duidelijk of het gebied ook bij langdurige droogte voldoende nat blijft voor de gewenste natuur. Hoe groot het risico is dat hierdoor het natuurhersteldoel niet gehaald wordt blijkt nog niet uit het rapport. Het rapport laat zien dat de omgeving, zoals de landbouw, op uitgebreide wijze is betrokken bij de uitwerking van de natuurmaatregelen. Onduidelijk is echter welke maatregelen in dit proces zijn overwogen en waarom maatregelen zijn afgevallen. 
De provincie heeft laten weten het rapport op de genoemde punten aan te passen en nogmaals ter toetsing aan de Commissie voor te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gert Dekker

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatsbosbeheer regio Oost

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 18 apr 2019