3351. Omgevingsvisie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland beschrijft in de Omgevingsvisie hoe de provincie zich op de langere termijn ontwikkelt en wat de provincie daar op hoofdlijnen aan wil doen. Deze visie is kaderstellend voor bijvoorbeeld weg-, spoor- en waterinfrastructuur, wonen en energieprojecten. Ook kan deze visie negatieve gevolen voor Natura 2000-gebieden hebben. Daarom is een Leefomgevingstoets opgesteld. Met de uitkomsten van deze toets kan het milieubelang volwaardig meewegen bij het besluit over de omgevingsvisie. 

Procedure en adviezen

Toetsing
08-10-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. J.L.F.M.M. Dagevos
dhr. drs. R. During
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr. M.J.F. van Pelt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 27 nov 2018