3343. Grondwaterwinning Luxwoude

Vitens N.V. wil jaarlijks 6,5 miljoen kubieke meter grondwater winnen in Luxwoude, mogelijk gecombineerd met een waterzuiveringsinstallatie. Voordat Provinciale Staten van Friesland en de gemeenteraad van Opsterland besluiten over de Waterwetvergunning en de aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied, worden de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht. De provincie Friesland heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-08-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Advies reikwijdte en detailniveau
Tegelijk met dit project onderzoeken Vitens, provincie en waterschap Fryslân de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering voor het grondwatersysteem. Het gaat onder meer om verzilting van drinkwaterwinning en verdroging van natuurgebieden. Het onderzoek moet leiden tot nieuw grondwaterbeleid voor Friesland. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te laten zien hoe de nieuwe grondwaterwinning hierbinnen past.
Het project heeft mogelijk gevolgen voor de beschermde natuurgebieden De Deelen en Van Oordt’s Mersken. De Commissie adviseert daarom te kijken naar hoe deze gevolgen kunnen worden voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
ir. Bert Sman
drs. Nathalie Vossen
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vitens N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 25 nov 2022