3337. MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren op de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. Ter voorbereiding op het tracébesluit is een MIRT-verkenning opgesteld. De eerste stap in deze verkenning is de keuze voor een voorkeursalternatief. In de tweede stap wordt dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Voordat de minister hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport voor de eerste stap (deel 1) is in oktober 2018 aan de Commissie voor toetsing voorgelegd. Zij concludeerde toen dat belangrijke informatie over de verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer ontbrak. Ook was niet duidelijk waarom voor bepaalde oplossingsrichtingen werd gekozen. De minister heeft een nieuw milieueffectrapport voor de eerste stap laten opstellen en de Commissie gevraagd dat te beoordelen.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing (MER deel 1)
23-07-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-10-2018 Ter inzage legging MER
10-01-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Tussentijdse toetsing aanvulling op het MER (deel 1)
16-01-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-03-2019 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het nieuwe rapport geeft een goed beeld van de effecten op milieu en verkeer en laat zien dat de milieuverschillen tussen verschillende wegaanpassingen klein zijn. Op basis van deze informatie is de Commissie echter van mening dat de keuze voor het verbreden van de A20 van 2 naar 3 rijstroken tot aan knooppunt Gouwe niet duidelijk beter is dan de andere voorstellen.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid ligt de oplossing bij het Gouwe-aquaduct niet voor de hand. De Commissie vindt de positieve score op verkeersveiligheid namelijk te optimistisch, omdat de verbreding van de A20, de versmalling ter hoogte van het aquaduct, de toename van het verkeer en de toename van de complexiteit naar verwachting leidt tot een nieuw knelpunt.
De minister gaat over de uiteindelijke keuze voor de aanpassing A20, maar de keuze moet wel duidelijk te volgen zijn. De Commissie adviseert daarom de gemaakte keuze beter te onderbouwen. Mocht de minister bij haar keuze blijven, dan adviseert de Commissie in de volgende stap vooral het verbeteren van de verkeersveiligheid extra aandacht te geven. 

Het milieueffectrapport MIRT verkenning Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda versie maart 2019 bevat nieuwe informatie ten opzichte van de versie van oktober 2018. Dit nieuwe rapport is op 11 maart door het ministerie van IenW openbaar gemaakt. De Commissie heeft in januari 2019 een eindconcept van dit rapport ontvangen en haar advies daarop gebaseerd. 

Voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Het rapport vat de informatie uit de voorgaande onderzoeksfasen en achtergrondrapporten beknopt samen. Een verbreding van de A20 met 3 rijstroken en 5 rijstroken ter hoogte van het Gouwe-aquaduct (A12-A20) in de rijrichting Utrecht heeft de voorkeur. De effecten op de leefomgeving van deze verbreding zijn goed onderzocht. Het is de Commissie echter onduidelijk waarom voor deze oplossing wordt gekozen en waarom andere oplossingen afvallen, zoals het beter benutten van de bestaande parallelwegen.
Deze verbreding van de A20 leidt tot toename van het verkeer en extra weefbewegingen. Ook wordt de vluchtstrook in het aquaduct opgeheven. Hierdoor lijkt het risico op ongevallen tussen knooppunt Gouwe en de afrit Gouda toe te nemen. De Commissie concludeert dat dit in het rapport nog onvoldoende is onderzocht. De Commissie adviseert daarom de minister om het milieueffectrapport deel 1 op bovenstaande punten te laten aanpassen, zodat zij nog rekening kan houden met deze informatie voordat zij een voorkeursalternatief verder laat uitwerken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Peter Kroeze
Wouter Schik, BSc, MA
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km

Bijgewerkt op: 21 mrt 2019