3320. Bestemmingsplan buitengebied De Marne

De gemeente Het Hogeland wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor een deel van haar buitengebied. De gemeente wil de agrarische sector ruimte blijven bieden voor ontwikkeling, en rekening houden met landschappelijke en natuurlijke kenmerken van het gebied. Voordat de gemeenteraad van Het Hogeland besluit over het bestemmingsplan buitengebied worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r is gevraagd om het rapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
29-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-01-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat veel informatie over het buitengebied en heeft een duidelijke structuur. Toch is het rapport op een aantal punten nog niet compleet. De effecten van nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven zijn niet onderzocht. Deze nieuwe bedrijven kunnen effecten hebben op het landschap, de natuur en de waterkwaliteit in het gebied. Het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk om kleine windturbines op de bouwvlakken te plaatsen voor de eigen energiebehoefte. Dit aantal is niet gelimiteerd. De effecten die deze windturbines hebben op de vogels, vleermuizen en op het landschap, zijn niet voldoende in beeld gebracht. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Marne

Bevoegd gezag
Gemeente De Marne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 31 jan 2019