3316. Windpark Greenport Venlo

De provincie Limburg wil windpark Greenport Venlo, een park met negen turbines mogelijk maken. De milieugevolgen van dit park zijn eerder onderzocht in een milieueffectrapport (zie project 3194). De gemeenteraad van Venlo heeft op 12 maart 2018 besloten dit park niet mogelijk te maken vanwege gebrek aan draagvlak en om milieuredenen (geluid turbines). De provincie Limburg wil het park nu toch mogelijk maken met een provinciaal inpassingsplan (PIP) om tijdig (2020) te kunnen voldoen aan afspraken met het rijk over de provinciale energieopgave. De provincie heeft een oplegnotitie gemaakt op het milieueffectrapport, waarin zij uitlegt waarom zij een PIP wil vaststellen voor dit windpark. Voordat de Provinciale Staten besluiten, heeft de provincie de Commissie m.e.r. gevraagd te beoordelen of met deze oplegnotitie (en het eerdere milieueffectrapport) er voldoende informatie is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij een provinciaal besluit over dit park.

Procedure en adviezen

Toetsing aanvulling op het MER
17-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-07-2018 Advies uitgebracht
Persbericht
Advies over de oplegnotitie

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de oplegnotitie provinciaal inpassingsplan
De oplegnotitie geeft onder meer een goed overzicht van de geschiedenis van windpark Greenport Venlo. De Commissie adviseert de provincie nog wel beter uit te leggen waarom vanuit milieuoogpunt de locatie ‘Greenport’ vergelijkbaar, geschikter of minder geschikt is ten opzichte andere mogelijke locaties voor windparken in Limburg.
De Commissie vraagt ook om de milieueffecten te beschrijven van windpark Greenport Venlo in combinatie met andere (toekomstige) windparken in Noord-Limburg. Voor landschap en leefomgeving lijken deze gecombineerde effecten beperkt vanwege de afstand tot andere parken. Voor natuur, met name Rosse vleermuizen, ligt dit mogelijk anders. Hierdoor kan voorkomen worden dat parken tezamen onbedoeld teveel milieueffecten hebben. 
De Commissie adviseert de provincie eerst de oplegnotitie hierop aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan, zodat deze milieu-informatie daarbij nog een rol kan spelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Etriplus

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 10 jul 2018