3314. Structuurvisie windenergie Barneveld

Barneveld wil locaties voor windturbines vastleggen in een Structuurvisie Windenergie. De gemeenteraad wil een goed onderbouwd besluit over mogelijke locaties nemen en wil daarom eerst van de Commissie horen of het milieueffectrapport alle relevante informatie bevat.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-10-2018 Aankondiging start procedure
11-10-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-12-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-04-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat het rapport bijna compleet is. De effecten op landschap, geluidhinder en de energieopbrengst vragen nog aandacht. Zo ontbreekt voor landschap nog een totaaloordeel per locatie. Geluidhinder ‘onder de norm’ en de energieopbrengst zijn wel onderzocht maar ontbreken in de milieuvergelijking. De Commissie adviseert om het rapport compleet te maken en daarna pas een besluit over locaties te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente wil in de Structuurvisie potentiële locaties voor windenergie selecteren. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport helder en transparant te beschrijven hoe deze selectie tot stand komt. Daarbij moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de Wet natuurbescherming, omdat de gemeente ook wil onderzoeken of windenergie in de bosgebieden van de Veluwe mogelijk is.
De Commissie adviseert in het rapport daarnaast de zoektocht naar randvoorwaarden voor de plaatsing van windturbines centraal te zetten. Het onderzoek naar energieopbrengst en effecten op leefomgeving, landschap en natuur moet hiervoor aanknopingspunten bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen voor natuur (stilstandvoorzieningen en aantal turbines per locatie) of aan regels die hinder door nachtelijk verlichting van turbines voorkomen.
Het pakket aan randvoorwaarden en locaties zal worden opgenomen in de Structuurvisie Wind waar de gemeenteraad een besluit over zal nemen. De Commissie m.e.r. heeft in de voorbereiding van haar advies overleg gehad met leden van de gemeenteraad, verantwoordelijk wethouders en betrokken gemeenteambtenaren. Daarnaast heeft zij de zienswijzen betrokken bij het opstellen van haar advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Benno Schepers
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 07 mei 2020