3313. Suikerfabriekterrein Groningen

De gemeente Groningen wil op het Suikerfabriekterrein, tussen het centrum en Hoogkerk, stadsdeel De Suikerzijde ontwikkelen. Wonen, werken, ontspannen en ontwikkelen zullen hier centraal staan. Voor De Suikerzijde stelt de gemeente een structuurvisie vast en voor de ontwikkeling van deelgebied noord ook een bestemmingsplan. Voordat de gemeenteraad daarover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-04-2020 Ter inzage legging MER
29-06-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-12-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Laat in het milieueffectrapport voor De Suikerzijde zien hoe de verdichting in deelgebied noord zich in tijd en ruimte ontwikkelt. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Groningen. De gemeente had de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.
Voor de structuurvisie is gekeken naar de milieugevolgen van ongeveer 5.000 woningen, 3.000 arbeidsplaatsen, een mogelijk station en van spoorverdubbeling.
De geluidseffecten door verkeer blijken hoog bij veel woningen. Deze kunnen met het nemen van de beschreven maatregelen worden verminderd. De Commissie raadt aan om nadere maatregelen te onderzoeken of nog verdere vermindering mogelijk is. De geluidhinder door het spoor kan ook omlaag door maatregelen te nemen. Verder blijkt dat het plan nadelige effecten heeft voor de geoorde fuut en voor de water- en meervleermuis. Deze kunnen worden gecompenseerd in een ander gebied.
In deelgebied noord zijn in eerste instantie 750 woningen gepland. De Commissie vraagt om duidelijk te maken hoe verdere verdichting van dit deelgebied wordt vormgegeven en wat de mogelijke milieugevolgen daarvan zijn. Onderbouw ook de verwachte parkeerdruk in het gebied, zegt de Commissie, en de effecten op de openbare ruimte in en rond het gebied.
 
De gemeente heeft laten weten het milieueffectrapport op deze punten nog aan te vullen voordat over de structuurvisie en het bestemmingsplan wordt besloten.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport beschrijft uitgebreid of woningen en werkgelegenheid mogelijk zijn binnen de milieunormen. De gemeente heeft echter ook ambities op andere gebieden, zoals duurzaamheid en energieneutraliteit. De Commissie ziet dat die ambities wel een rol hebben gespeeld in de planvorming, maar het milieueffectrapport mist een verkenning van de mogelijkheden die er zijn en van mogelijke extra kansen voor het realiseren van de ambities. Daardoor maakt het MER onvoldoende concreet hoe hier invulling aan wordt gegeven bij de ontwikkeling van De Suikerzijde.
Naast woningbouw moeten er ook verschillende voorzieningen komen in het stadsdeel, waaronder een nieuw station. Het rapport maakt nog niet duidelijk welke voorzieningen er maximaal kunnen komen en wat hiervan de milieueffecten zijn.
 
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over De Suikerzijde. De gemeente neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport ook beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ir. Ruud Westerhof
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 17 dec 2020