3308. Bestemmingsplan Oostelijke Insteekhaven gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk wil de bestaande haven uitbreiden met een haven voor containerschepen (zogenaamde klasse V). Daarvoor moet een dijk worden verlegd en de bestaande jachthaven op deze locatie verdwijnen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan voor de Oostelijke insteekhaven Waalwijk zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie constateerde eerder dat milieu-informatie ontbrak. De raad heeft de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te beoordelen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
10-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2018 Ter inzage legging MER
19-07-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
17-09-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport beschrijft duidelijk de afmetingen van de haven en het aantal laad-, los- en wachtplaatsen. Toch vindt de Commissie het rapport nog niet compleet. Het rapport onderbouwt namelijk niet waarom twee dubbele laad- en losplaatsen nodig zijn, terwijl maar één schip per dag in de haven komt. Omdat de haven ruimte biedt aan vier schepen kunnen meer milieueffecten, zoals schade aan natuurgebieden door uitstoot van de schepen, optreden dan in het rapport zijn onderzocht. Daarnaast maakt het rapport niet duidelijk of een kleinere haven zou voldoen, of dat een andere locatie met minder milieueffecten ook geschikt zou zijn. De Commissie adviseert om de ontbrekende informatie voor de besluitvorming beschikbaar te maken, zodat de gemeenteraad dit mee kan wegen in haar besluit.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de Oostelijke Insteekhaven negatieve milieueffecten heeft voor de veiligheidssituatie, bodem, water, natuur en recreatie. In een geoptimaliseerd alternatief, is een gedeelte van deze effecten verzacht door het nemen van maatregelen. 
De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Zo is de omvang van de haven nog onduidelijk. Het is daardoor bijvoorbeeld ook niet helder hoe ver de dijk moet opschuiven en wat de effecten daarvan zijn op natuurgebied de Gansooiense Uiterwaard, waar de haven aan grenst. Hierdoor worden milieueffecten mogelijk onderschat. Een tweede voorbeeld is dat een locatieonderbouwing van de haven ontbreekt. Nu is onduidelijk of er mogelijk andere locaties in de regio zijn met minder effecten op natuur en milieu. De Commissie vindt deze informatie van belang, zodat er straks goed onderbouwde (milieu)afwegingen over het bestemmingsplan gemaakt kunnen worden. De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan. De gemeente Waalwijk heeft aangegeven dit advies over te nemen en de aanvullingen voor te leggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
mr. drs. Christiaan Soer

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waalwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 23 nov 2021