3302. Meer Maas Meer Venlo

Verschillende overheden willen langs de Maas in de regio Venlo-Velden de dijken versterken en verleggen en de mogelijkheid creëren om de industriehaven uit te breiden, de jachthaven te verplaatsen en recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. De gemeente Venlo stelt hiervoor, samen met de andere overheden, de structuurvisie Meer Maas Meer Venlo op. Voordat de gemeente besluit over de structuurvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Venlo heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-04-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-07-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Versterking en verlegging van de dijken is noodzakelijk om aan wettelijke eisen te voldoen. De veiligheidsdoelstelling heeft daarmee de hoogste prioriteit. Binnen de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking en dijkverlegging is er ook ruimte voor de andere doelen: de industriehaven, jachthaven, natuur en recreatie. Het is belangrijk om in het rapport de veiligheidsdoelen en de overige doelen duidelijk te beschrijven en daarvan de prioriteit aan te geven. Op basis hiervan kunnen de verschillende opties voor de inrichting van het gebied goed worden beschreven en onderbouwd. Het rapport moet ten slotte ook inzicht geven in de effecten van de verschillende opties op het landschap, cultuurhistorie, natuur en de woon- en leefomgeving.

Laatste nieuws:
In oktober 2018 werd bekend dat de gemeente Venlo zich heeft terug getrokken uit het project Meer Maas meer Venlo. Het Waterschap Limburg zal de opgave voor hoogwaterveiligheid (Venlo-Velden en Blerick-Groot Boller) verder oppakken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Johan van der Gun
drs. Roeland van Kerkhoff
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venlo
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 24 jan 2020