3298. Beter Benutten 380kV Diemen - Lelystad

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil de capaciteit van dat net tussen Diemen en Lelystad vergroten. Hiervoor wil TenneT de bestaande geleiders vervangen door nieuwe geleiders met een hogere capaciteit. Daarvoor moeten vergunningen worden verleend waarmee onder andere van bestemmingsplannen kan worden afgeweken. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, worden de gevolgen van de aanpassing onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-10-2018 Aankondiging start procedure
05-10-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
28-01-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In de notitie zijn vijf opties onderzocht om de capaciteit van de hoogspannings-verbindingen te vergroten. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te onderbouwen waarom slecht één alternatief, de toepassing van HTLS-geleiders, in het milieueffectrapport wordt uitgewerkt. Volgens TenneT zal na uitvoering van het project het magneetveld smaller zijn, ondanks de hogere stroomvolumes. De Commissie adviseert om dit zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen in het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. dr. Th. Fens
dhr. dr. E. van Rongen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. S.J. Teeuwen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer

Bijgewerkt op: 31 jan 2019