3296. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Baarlo - Hout-Blerick

Het Waterschap Limburg wil de dijk tussen Baarlo en Hout-Blerick versterken. Ook wil zij, samen met de provincie Limburg, de gemeente Peel en Maas, de gemeente Venlo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zorgen voor meer waterberging, versterking van natuur en landschap en verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden voor wonen en recreatie in het gebied. Voordat de partijen besluiten over dit plan zijn de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
19-07-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-11-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Definitief toetsingsadvies
Het Waterschap Limburg heeft de Commissie in maart 2023 laten weten dat er wordt afgezien van een advies van de Commissie over de aanvulling op het MER. Daarom is het voorlopige toetsingsadvies ongewijzigd omgezet naar een definitief toetsingsadvies.

Voorlopig toetsingsadvies
Verschillende oplossingen voor de dijkversterking en de andere ontwikkelingen zijn beschreven in het milieueffectrapport. De voorkeursoplossing wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De samenvatting van het rapport is echter niet compleet, zegt de Commissie in haar advies. De milieueffecten van het plan zijn daarin bijvoorbeeld nauwelijks beschreven. Omdat besluitvormers en insprekers vooral de samenvatting van het milieueffectrapport lezen, moet dit een goede afspiegeling zijn van het hele rapport. 
Ook wordt uit het milieueffectrapport niet duidelijk welke rol het milieu heeft gespeeld bij de keuze van de voorkeursoplossing. Verlaging van de ‘weerd’ langs de Maas is bijvoorbeeld geschrapt, terwijl dit relatief veel waterstandverlaging en kansen voor natuur biedt.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas te besluiten over het plan. De gezamenlijke partijen nemen dit advies over en laten de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Op elk van de vier dijktrajecten zijn maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren en de afvoercapaciteit van de Maas te behouden. Vaak is er maar weinig ruimte omdat woningen, bedrijven, kwetsbare natuurwaarden of cultuurhistorische waarden (zoals de watermolen in Arcen en de kapel in Well) dicht langs de Maas liggen. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het rapport per locatie naar specifieke oplossingen wordt gezocht, waarbij hinder voor de woon- en leefomgeving en effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met deze informatie kan het waterschap onderbouwen waarom op bepaalde plekken van standaard ontwerpuitgangspunten afgeweken kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Limburg
Waterschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 23 mrt 2023