3286. Natura 2000 Ontwikkelopgave De Wieden

De provincie Overijssel wil een omvangrijk pakket maatregelen nemen om de natuur in het beschermde natuurgebied De Wieden te herstellen. Het gaat om de aanleg van verbindingen met nabijgelegen natuurgebieden. Ook worden langgerekte veenputten (‘petgaten’) gegraven om bijzondere natuurtypen terug te brengen. Voordat Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-01-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-02-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-03-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
12-09-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-10-2018 Ter inzage legging van de informatie
21-11-2018 Advies uitgebracht
Persbericht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
19-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-03-2020 Ter inzage legging MER
14-05-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De milieueffecten voor het natuurherstelproject van beschermd natuurgebied De Wieden zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Overijssel had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Het rapport maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat het halen van de doelen nog onzeker is. Daarom is de voorgestelde monitoring van groot belang, aldus de Commissie.
Het behoud van natuurwaarden die horen bij een watersysteem dat steeds minder aanwezig is, blijkt nu al een uitdaging. De gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling maken dit in de toekomst nog moeilijker. In een volgende fase zijn meer fundamentele maatregelen nodig voor de waterhuishouding in de wijdere omgeving, en daarnaast verdergaande bronmaatregelen om stikstofdepositie terug te dringen. De Commissie beveelt aan om hier bij volgende plannen en besluiten rekening mee te houden.
 Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de voorlopige milieueffectrapporten al een goed beeld ge-ven van waterpeilen, grondwaterkwaliteit en reliëf die van invloed zijn op de natuur-waarden in De Wieden en Weerribben. Ook geven ze aan hoe complex het is om de beoogde, zeer kwetsbare natuur te ontwikkelen. Daarom doet de provincie terecht nog nader onderzoek naar de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit van de gebieden die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van die kwetsbare, vochtige natuur.

De Commissie adviseert om in de uitwerking van de rapporten ook aan te geven wat klimaatverandering betekent voor het halen van de natuurdoelstellingen in het gebied. Want de gewenste natte natuurwaarden kunnen schade ondervinden van langdurige droogte en de aanvoer van voedselrijker water.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om een goede watersysteemanalyse te maken. Daarmee wordt duidelijk hoe het water in en door het natuurgebied stroomt, waar welke waterpeilen worden gehanteerd en welke kwaliteit het water heeft. Zo kan worden bepaald met welke inrichtingsmaatregelen gewenste natuurtypes als blauwgraslanden en veenmosrietlanden zich beter kunnen ontwikkelen.
Uit de notitie reikwijdte en detailniveau van de provincie maakt de Commissie op dat er lijkt te zijn afgesproken dat de maatregelen geen significant negatieve effecten mogen hebben op de landbouw in de omgeving. Het is belangrijk om dit soort randvoorwaarden aan het project in het milieueffectrapport expliciet te maken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 14 mei 2020