3281. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe

De gemeente Epe wil één nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de bedrijventerreinen Kweekweg en Eekterveld. Het nieuwe bestemmingsplan is een samenvoeging en actualisatie van de twee bestaande bestemmingsplannen. Het maakt geen nieuwe of andere ruimtelijke ontwikkelingen of wijzigingen mogelijk. Het geactualiseerde plan voor bedrijventerrein Kweekweg legt duidelijker vast hoeveel geluidbelasting op welke plaats is toegestaan. Voor nieuwe bedrijven geldt: hoe meer hinder een bedrijf produceert, hoe centraler het zich in de toekomst op het bedrijventerrein moet vestigen, op grotere afstand van de woningen. Voordat de gemeente Epe besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Epe heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-03-2018 Ter inzage legging MER
07-06-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport de milieueffecten goed in beeld brengt. Het rapport laat zien dat het nieuwe plan op geen enkel milieuaspect tot negatieve effecten leidt in vergelijking tot wat het bestemmingsplan nu toelaat. Op het bedrijventerrein Kweekweg biedt het plan bovendien extra bescherming voor de omliggende woningen, door meer sturing op toegestane hinder.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Marlies Verspui
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: Anke Springer-Rouwette

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Epe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 19 jun 2018