3278. Ontwikkeling Locatie Valkenburg, gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk wil een bestemmingsplan opstellen voor de ontwikkeling van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg tot een nieuw woon-werkgebied. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden. Het is goed leesbaar en presenteert de verschillende milieuthema’s met mogelijke maatregelen op heldere wijze.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-02-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
17-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-08-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente heeft aangegeven een aangevuld rapport toch niet opnieuw aan de Commissie ter beoordeling voor te leggen. Om deze reden heeft de Commissie haar voorlopig advies omgezet naar een definitief advies. Inhoudelijk zijn beide adviezen gelijk.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie constateert dat de studies naar beschermde vogelsoorten afgerond moeten worden, en adviseert om deze in het definitieve rapport op te nemen. Ook moet de keuze voor het oppervlaktewaterpeil van het plangebied beter onderbouwd worden, met de voor- en nadelen van de twee alternatieven (polderpeil en boezempeil). Ten slotte ziet de Commissie dat het nieuwe woon- en werkgebied kan bijdragen aan de ambities uit de omgevingsvisie Katwijk. Denk aan energieneutraliteit, gezondheid en duurzame mobiliteit. Daarom beveelt de Commissie aan om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor Valkenhorst als energieleverende woonkern en voor het beperken van het zwaar verkeer. De gemeente neemt dit advies ter harte en gaat ermee aan de slag. Zij laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet de milieueffecten beschrijven uitgaande van uitvoering van alle initiatieven. De Commissie adviseert in het rapport aan te geven hoe het bestaande beleid, zoals de Omgevingsvisie en het Masterplan, doorwerkt in het plan. Ook adviseert zij de effecten op de Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel & Berkheide te onderzoeken. Andere belangrijke milieuaspecten om te onderzoeken zijn onder meer de effecten van drones, verkeer en mogelijke ophoging van het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Jacobus (Koos) Groen
ing. Peter Kroeze
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Stephen Teeuwen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 25 apr 2022