327. Kalvergierbewerkingsinstallatie Ede

Het betreft de oprichting van een kalvergier be werkingsinstallatie (kgbi) te Ede. In de kgbi wordt kal vergier in een actief-slibproces omgezet in een mestpro duct dat beter in de landbouw kan worden afgezet. On bewerkte kalvergier is van een zodanige kwaliteit dat af zetmogelijkheden in de landbouw beperkt zijn. De capaciteit van de kalvergierbewerkingsinstallatie in Ede bedraagt circa 180.000 m³ per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-1991 Datum kennisgeving
21-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
20-03-1991 Advies uitgebracht
Toetsing
27-11-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-12-1991 Kennisgeving MER
12-12-1991 Ter inzage legging MER
18-02-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Met de bouw van de kgbi Ede is op basis van een verleende Hinderwetvergunning en Bouwvergunning in het voorjaar van 1990 een aanvang gemaakt. De bouw van de kgbi is inmiddels afgerond en de installatie is in werking op basis van een gedoogverklaring van de provincie Gelderland en het Zuiveringschap Veluwe. De reden dat alsnog een m.e.r. is gestart is dat tijdens de bouwplanvoorbereiding werd besloten het proces te wijzigen van discontinu naar continu. In verband hiermee diende de verleende Hinderwetvergunning door middel van een melding gewijzigd te worden. Omdat op dat moment mestbewerking onder de Afvalstoffenwet was gebracht werd het noodzakelijk een vergunning in het kader van de Afvalstoffenwet aan te vragen.

Omdat een onderzoek naar emissiegegevens voor de installatie te Elspeet is afgewacht, heeft de besluitvorming lang geduurd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Cees Roos
ing. van Voorneburg

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Mestverwerking Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018