3267. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Menameradiel

De gemeente Menameradiel (thans Waadhoeke) wil in haar buitengebied agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden uit te breiden. Ook wil zij meer uitwisseling van functies (wonen, werken, recreatie) mogelijk maken. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan buitengebied opgesteld. Voorafgaand aan de besluitvorming over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-11-2017 Ter inzage legging MER
25-01-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat het plan negatieve effecten kan hebben voor kwetsbare natuur en landschap, en geuroverlast kan veroorzaken. In het plan zijn daarom regels opgenomen om deze effecten te beperken, bijvoorbeeld regels voor landschappelijke inpassing en inrichting.

De Commissie vindt dat het rapport nog niet duidelijk maakt of agrarische bedrijven daadwerkelijk van de in het plan geboden uitbreidingsruimte gebruik kunnen maken zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging vanuit de bedrijven (ammoniak uit mest) kan namelijk negatieve effecten hebben op kwetsbare vegetaties in beschermde natuurgebieden in de omgeving (bijvoorbeeld Waddenzee en Groote Wielen). De Commissie adviseert om deze reden het rapport aan te (laten) passen.

De Commissie adviseert ook te wachten met het besluit over het bestemmingsplan, zodat nog met de nieuwe milieu-informatie rekening gehouden kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Menameradiel

Bevoegd gezag
Gemeente Menameradiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018