3266. Verkenning 1e fase MER verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Rijksweg N33 loopt van Assen naar de Eemshaven. Op het traject N33 Midden, van Zuidbroek naar Appingedam, willen de provincie en het rijk de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Zij willen de weg daarom verdubbelen naar 2x2, en de kruisingen ongelijkvloers maken. Voordat de Provinciale Staten en de minister van IenW een besluit nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van IenW heeft de Commissie gevraagd het rapport eerste fase te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
10-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-09-2018 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de aanvulling op het milieueffectrapport is de probleemanalyse van het project opnieuw uitgewerkt. Daaruit blijkt dat de problemen met verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de N33 beperkt zijn. De wens om een nieuwe weg aan te leggen komt vooral voort uit de politiek-bestuurlijke ambitie om de regio ruimtelijke-economisch te ontwikkelen.
Er zijn ook nieuwe alternatieven uitgewerkt: met 2x1 rijstroken en met 2+1 rijstroken. De ‘2+1 alternatieven’ hebben per rijrichting wisselend één en twee rijstroken. Zo kunnen vrachtwagens worden ingehaald op het traject. De nieuwe alternatieven scoren positief op bereikbaarheid en verkeersveiligheid, zij het in mindere mate als de eerder onderzochte alternatieven die uitgaan van 2x2 rijstroken. De milieueffecten komen in grote lijnen overeen met de effecten van de eerder onderzochte alternatieven.
Uit de nieuwe informatie blijkt dat de bereikbaarheid van Appingedam negatief scoort voor de alternatieven waar een directe aansluiting ontbreekt.
De Commissie adviseert de nieuwe informatie over de probleemanalyse, de uitwerking van de doelstelling, de extra alternatieven en de aangepaste effectbeschrijving te betrekken bij de keuze van het voorkeursalternatief.


Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectapport 1e fase is opgesteld om te komen tot een voorkeursalternatief. De Commissie constateert dat de doelstellingen bereikbaarheid en verkeersveiligheid nog onvoldoende concreet zijn uitgewerkt. Zij adviseert deze doelstellingen aan te scherpen en daarbij uit te gaan van actuele cijfers voor vrachtverkeer en verkeersongevallen. Toets daarna op basis van de aangescherpte doelstellingen de onderzochte alternatieven opnieuw op doelbereik. De Commissie adviseert om dan na te gaan of een ander alternatief (opnieuw) in beeld komt, zoals bijvoorbeeld een 2x1 weg met ongelijkvloerse aansluitingen. Wanneer dit alternatief alsnog in beeld komt, adviseert zij dit te betrekken bij de keuze voor het voorkeursalternatief.
De Commissie adviseert om een aanvulling te maken op het milieuffectrapport en deze informatie te betrekken bij de keuze van het voorkeursalternatief. De minister heeft aangegeven dit advies over te nemen en zij zal de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen. Na ontvangst van deze informatie zal de Commissie een definitief advies opstellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km

Bijgewerkt op: 28 sep 2018