3265. Omgevingsvisie provincie Utrecht

Het groeiende aantal inwoners, de aantrekkende economie, de bereikbaarheid, de energietransitie, de transitie in de landbouw en de noodzakelijke aanpassingen vanwege klimaatverandering. Dat zijn thema’s die de komende decennia om goede oplossingen vragen. De provincie wil deze opgaven zó oppakken, dat zij aantrekkelijk blijft en haar inwoners een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving biedt. De provincie Utrecht wil hiertoe een Omgevingsvisie vaststellen voor de periode tot 2050. Voordat de Staten besluiten over de Omgevingsvisie worden de gevolgen daarvan voor de leefomgeving onderzocht in een milieueffectrapport. De Omgevingsvisie en het milieueffectrapport worden gelijktijdig en in onderlinge samenhang opgesteld. De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-01-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-04-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat duidelijk is wat de verhouding is tussen de Omgevingsvisie (en het bijbehorende milieueffectrapport) en andere plannen die in de provincie worden gemaakt, zoals het Landbouweffectrapport en de Regionale Energie Strategieën. Wat wordt waar onderzocht en wanneer wordt waar over besloten? Dit is van belang omdat al deze plannen omgevingseffecten hebben en het behalen van de provinciale doelen beïnvloeden. De Commissie adviseert voorts om duidelijk te zijn welk nieuw beleid de Omgevingsvisie gaat omvatten. Ook adviseert zij om terug te kijken op de effectiviteit van het bestaande beleid. Het milieueffectrapport moet antwoord geven op de vraag of de doelstellingen van de provincie gehaald worden met de optelsom van het bestaande en nieuwe beleid. Tot slot adviseert de Commissie om in het rapport goed uit te leggen wat het behouden en verbeteren van de Utrechtse kwaliteiten, precies inhoudt. De provincie geeft namelijk aan dat deze kwaliteiten de te maken milieukeuzes in de provincie bepalen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. W. Korver
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 09 apr 2019