3258. Windplan Groen, Flevoland

Met Windplan Groen willen de Vereniging Windkoepel Groen, de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Nederland. Het windpark met 90 windturbines wekt ongeveer 400 megawatt stroom op. Onderdeel van Windplan Groen is het vervangen van oude turbines door nieuwe, krachtigere turbines zodat er minder van nodig zijn. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het rijksinpassingsplan en de vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-09-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-12-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-05-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft de effecten van het windplan en de opstellingsalternatieven daarvoor gedetailleerd en met heldere illustraties. Het rapport laat duidelijk zien dat Windplan Groen alleen met maatregelen aan wet- en regelgeving kan voldoen. Voorbeelden hiervan zijn stilstandvoorzieningen om slachtofferaantallen van de Rosse vleermuis terug te dringen en maatregelen om teveel hinder door geluid of slagschaduw te voorkomen. De Commissie concludeert dat met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken (milieu)afwegingen over Windplan Groen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de keuze van de turbineopstellingen waarvan de effecten worden onderzocht, goed te onderbouwen. Daarnaast moeten niet alleen de effecten die bij het gebruik van de turbines optreden, voor de verschillende opstellingen worden vergeleken, maar ook de effecten die zich in de bouwfase voordoen. Tot slot is het belangrijk om de redelijkerwijs te nemen hinderbeperkende maatregelen te beschrijven en te laten zien in hoeverre, op termijn, de natuureffecten van de nieuwe turbines door het verwijderen van bestaande turbines worden opgeheven. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windkoepel Groen
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Provincie Flevoland
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 16 mei 2019