3239. Omgevingsvisie Breda

Met de omgevingsvisie ‘Sterk en Veerkrachtig Breda’ wil de gemeente het beleid voor de fysieke leefomgeving tot 2040 vaststellen. De visie laat onder andere zien waar de gemeente woningen wil bouwen, hoe de natuur versterkt gaat worden en waar bedrijven mogelijk zijn. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-12-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-05-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Er zijn verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Breda onderzocht en er is veel informatie verzameld. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario dat laat zien waar bijvoorbeeld gebouwd kan worden en waar mobiliteitshubs bedacht zijn. Ondanks deze uitwerking zijn de gevolgen voor het milieu erg algemeen beschreven. Er wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van droogte in de dichtbebouwde stad en in het groene buitengebied. Het is nu niet duidelijk of extra maatregelen nodig zijn om tijdens droge periodes het leefklimaat in dichtbebouwd stedelijk gebied op peil te houden.
 
Een tweede punt is dat de ambities nog niet zijn vertaald in concrete doelen. Wat verstaat de gemeente bijvoorbeeld onder een ‘toekomstbestendigere stad’? Om te kunnen bepalen of de omgevingsvisie daar voldoende aan bijdraagt, moet eerst duidelijk zijn wanneer de gemeente tevreden is.
 
Het milieueffectrapport heeft daarom een verdiepingsslag nodig. Dan wordt duidelijk wat de belangrijkste uitdagingen zijn bij het realiseren van de omgevingsvisie en waar de gemeente zich de komende tijd op moet richten. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie. De gemeente heeft aangegeven het advies ter harte te nemen en te gebruiken bij het opstellen van de definitieve omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
dr. Hasse Goosen
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 04 mei 2021