3233. Bestemmingsplan Buitengebied Halderberge 2017

De gemeente Halderberge wil een herziening van het bestemmings-plan voor het buitengebied opstellen. Met het plan wil de gemeente onder andere ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk maken. Voordat de gemeente besluit over het plan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Halderberge heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffect-rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-05-2017 Kennisgeving MER
18-05-2017 Ter inzage legging MER
11-07-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport besteedt veel aandacht aan de gevolgen van stikstofdepositie voor kwetsbare natuur, onder andere in het Krammer-Volkerak, de Biesbosch en het Ulvenhoutse Bos. Het rapport maakt duidelijk dat veel agrarische bedrijven kunnen uitbreiden zonder nadelige gevolgen voor de natuur, mits daarbij stalmaatregelen worden getroffen die de uitstoot van stikstof beperken. 
In het rapport is nog onvoldoende aandacht voor de gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door uitstoot van fijnstof en geur bij uitbreiding van agrarische bedrijven. Ook ontbreekt er nog informatie over de effecten van het plan op de verschillende landschapstypen en de mogelijke maatregelen om negatieve effecten te voorkomen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat de gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Halderberge

Bevoegd gezag
Gemeente Halderberge

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 18 jul 2017