3223. Bedrijventerrein De Zwette VI, Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil op het bedrijventerrein De Zwette VI de vestiging van bedrijven mogelijk maken, waaronder bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën en watergebonden bedrijven. Voordat de gemeenteraad van Leeuwarden besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder concludeerde de Commissie dat in het rapport belangrijke informatie ontbrak. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-04-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-04-2017 Kennisgeving MER
20-04-2017 Ter inzage legging MER
19-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-09-2018 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport laat zien welke mogelijkheden de gemeente heeft om op het bedrijventerrein De Zwette VI invulling te geven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities. In totaal zijn 17 mogelijke maatregelen genoemd op het gebied van energiebesparing, transport, opslag en productie van duurzame energie. De gemeenteraad kan op basis van deze informatie een weloverwogen keuze maken. Ook geeft het rapport duidelijkheid over de effecten van extra uitstoot van stikstof op beschermde natuurgebieden zoals De Alde Feanen.
 

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport is een aantal mogelijke invullingen van het terrein met verschillende typen bedrijven vergeleken, bijvoorbeeld zware of minder zware bedrijven en het wel of niet aanleggen van een laad- en loswal langs het Van Harinxmakanaal. Daardoor geeft het rapport een goed beeld van de minimale en maximale milieueffecten. 
De gemeente heeft ambitieuze doelen voor duurzaamheid, energie en klimaat. In het rapport is niet aangegeven wat dit betekent voor dit bestemmingsplan. Door het plan neemt het energiegebruik toe. De toekomstige mogelijkheden voor energiebesparing en (duurzame) energieproductie op het terrein zijn niet onderzocht. Ook is nog niet duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om effecten door extra uitstoot van stikstof op beschermde natuurgebieden zoals de Alde Feanen te voorkomen. De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie voorafgaand aan een besluit over het plan beschikbaar is, zodat de gemeente hier rekening mee kan houden. De gemeente heeft aangeven het rapport op deze punten te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
dr. Henk Everts
ir. Hans Huizer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 15 mrt 2019