3222. Energiecampus Leeuwarden

Initiatiefnemers Oosterhof Holman en Ekwadraat willen de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelen. Op de Energiecampus komen verschillende vormen van duurzame energie, zoals biovergisting en zonne-energie. Daarnaast is er ruimte voor bijvoorbeeld (duurzame) bedrijven en kennisinstellingen. De gemeenteraad besluit binnenkort over de benodigde bestemmingsplanwijziging. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-04-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-04-2017 Kennisgeving MER
20-04-2017 Ter inzage legging MER
10-07-2017 Voorlopig advies uitgebracht
12-09-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Definitief toetsingsadvies
De gemeente heeft een aanvulling op het milieueffectrapport opgesteld, maar hierover bij nader inzien geen advies van de Commissie gevraagd. Daarom is het definitieve toetsingsadvies inhoudelijk gelijk aan het voorlopig toetsingsadvies.

 

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn verschillende invullingen van de Energiecampus onderzocht, waaronder een vanuit het milieu gezien maximale invulling. Uit het rapport blijkt dat een groot deel van de activiteiten op de Energiecampus weinig milieueffecten hebben, bijvoorbeeld de kennisinstellingen en verschillende van de beoogde duurzame energievormen.
De effecten van de geplande biovergistingsinstallatie zijn volgens de Commissie nog niet voldoende onderzocht. Dit is wel belangrijk, omdat deze installatie tot uitstoot van geur en stikstof (ammoniak) kan leiden. De Commissie adviseert om deze informatie eerst te verzamelen voordat een besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. Zo kan bepaald worden welke maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen of te beperken. De gemeente heeft aangeven het rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Arjen Brinkmann
dr. Henk Everts
ir. Hans Huizer

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C04 2011: haven/pier
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 18 sep 2017