3220. Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Als een netbeheerder het hoogspanningsnet uitbreidt of wijzigt, zal hij in bepaalde gevallen een milieueffectrapport moeten opstellen waarin hij de gevolgen van die uitbreiding of wijziging beschrijft. De blootstelling aan het magneetveld dat bij het transport van stroom ontstaat, vormt een bijzonder aandachtspunt in dat rapport, vanwege de mogelijke gezondheidseffecten. Die effecten leiden soms tot zorg bij mensen die in de buurt van het hoogspanningsnet wonen of met een wijziging of uitbreiding van dat net te maken krijgen. De verwachte toename aan ingrepen in het hoogspanningsnet in combinatie met de onzekerheid over de gezondheidseffecten rond dat net, waren voor het ministerie van Economische Zaken aanleiding om de Commissie te vragen om aan te geven wat specifiek over dit onderwerp in een milieueffectrapport moet worden beschreven.

Procedure en adviezen

Overig advies
23-03-2017 Adviesaanvraag
10-07-2017 Advies uitgebracht
Advies Commissie m.e.r.
Persbericht
Factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld

Opmerkingen bij de advisering

Advies Commissie
Het advies en de factsheet geven een overzicht van de achtergronden en methoden om de magneetveldzone rond een hoogspanningsverbinding te bepalen. Vragen die over de zone in een milieueffectrapport beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn er knelpunten langs de verbinding, zoals woningen of scholen die binnen de zone liggen?
  • Hoe groot is ieder knelpunt en gaat het om gerealiseerde of geplande bestemmingen?
  • Zijn de knelpunten op te lossen? Anders gezegd: zijn maatregelen denkbaar om deze gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone te voorkomen of het aantal te beperken door een ander ontwerp en/of andere ligging van de verbinding?

De Commissie hoopt met dit advies en de factsheet een bijdrage te leveren aan de uniforme beoordeling van de effecten van nieuwe hoogspanningsverbindingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Mathieu Pruppers
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 10 jul 2017