3217. Windpark Piet de Wit

De gemeente Goeree-Overflakkee wil de opschaling van het windturbinepark Piet de Wit mogelijk maken. De bestaande turbines worden vervangen door nieuwe en grotere. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en een omgevingsvergunning. Voordat de gemeente een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-03-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-04-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-06-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
27-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-05-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De rapporten vergelijken de milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines en geven een goed beeld van effecten op landschap, leefomgeving en natuur. Uit de rapporten blijkt dat de turbines door hun ligging langs het Haringvliet en het Volkerak relatief veel vleermuisslachtoffers kunnen veroorzaken. Daarom worden de windturbines stilgezet op momenten in het jaar dat er veel vleermuizen aanwezig zijn. De Commissie concludeert dat voor beide parken goede milieu-informatie beschikbaar is, waarmee de gemeente goed onderbouwde afwegingen kan maken over de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het rapport vooral te gebruiken om de milieueffecten van het huidige windpark (leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst) te vergelijken met die van het nieuwe park. Bijzondere aandacht is nodig voor vogels en vleermuizen. Vanwege de ligging langs het Volkerak is er namelijk een grote kans op slachtoffers onder vogels en vleermuizen die langs de dijk vliegen. Het rapport moet laten zien dat teveel slachtoffers onder vogels en vleermuizen voorkomen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark De Plaet BV
Gemeente Goeree-Overflakkee

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 04 jun 2018