3216. 380 kV Eemshaven Vierverlaten

TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil de transportcapaciteit voor elektriciteit vanaf Eemshaven vergroten door de huidige 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en hoogspanningsverbindingsstation Vierverlaten te verwijderen en een nieuwe hoogspanningsverbinding met een grotere capaciteit te realiseren. Voor de besluitvorming over dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu bereiden een inpassingsplan voor. Voordat een besluit wordt genomen, onderzoekt TenneT de milieueffecten in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2017 Kennisgeving MER
23-06-2017 Ter inzage legging MER
14-09-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieugevolgen van de hoogspanningsverbinding goed beschrijft. Het rapport laat zien welke tracéalternatieven zijn overwogen en wat de effecten zijn van deze alternatieven op onder andere de leefomgeving, natuur (vooral vogels en vleermuizen) en het landschap. Deze informatie is gebruikt om een voorkeursalternatief te kiezen in het inpassingsplan. Vanwege de negatieve gevolgen van dit gekozen tracé voor landschap en natuur beschrijft het rapport maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Het milieueffectrapport is onder andere gebaseerd op onderzoeksrapporten die als bijlagen bij het rapport ter visie zijn gelegd. Daarmee is een zeer grote hoeveelheid rapporten beschikbaar, waardoor belangrijke informatie niet altijd makkelijk terug te vinden is. De reacties uit de omgeving op het plan en het milieueffectrapport maken duidelijk dat er nog veel vragen leven over het gekozen tracé en de gevolgen voor natuur en landschap. De Commissie adviseert om in het besluit over het tracé voor de hoogspanningsverbinding - het inpassingsplan - nog wel zaken te verduidelijken, zoals het nut en de noodzaak van de nieuwe verbinding, de onderzochte alternatieven en de argumenten voor de keuze voor het voorkeurstracé

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C24 2011: hoogspanningsleiding

Bijgewerkt op: 14 sep 2017