3212. Revisie Omgevingsvisie Drenthe

De provincie Drenthe wil de bestaande Omgevingsvisie reviseren. De revisie werkt drie onderwerpen uit het collegeakkoord verder uit, te weten ‘Energielandschappen’, ‘Sterke steden’ en ‘Vrijetijdseconomie’. Ook wordt de gehele visie geactualiseerd en moet deze anticiperen op de toekomstige Omgevingswet.Voordat de provincie een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-03-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
05-04-2017 Aankondiging start procedure
04-05-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-06-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing van het MER
29-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-12-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Toetsing
13-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-05-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport heeft een duidelijke structuur en kijkt per onderwerp eerst naar de ambitie van de provincie, en vervolgens naar de rol die de provincie hierin kan en wil spelen. Uit het rapport blijkt duidelijk dat verschillende onderwerpen zoals landbouw, natuur en bescherming van het landschap elkaar op termijn in de weg zitten en niet samen ‘passen’ binnen de fysieke leefomgeving van Drenthe. De provincie schuift veel van deze ‘schurende’ onderwerpen echter door naar een volgende omgevingsvisie of start hiervoor aparte trajecten op. De Commissie vindt het voor een volwaardige revisie belangrijk dat de milieueffecten van de keuzes nu al worden onderzocht.
In het rapport ligt de focus op de bouwsteen ‘Energielandschappen’. Hiervoor is de informatie completer en is onderzocht hoe Drenthe energieneutraal kan worden. Het rapport maakt echter niet duidelijk waaruit kan worden gekozen (waar wind en zon, van het gas af, bodemenergie). De revisie schuift de keuzes door naar regionaal overleg, maar het rapport geeft niet aan wat daarvan de milieugevolgen zijn. Zo kan ongecontroleerde groei van zonneparken mogelijk het karakteristieke Drentse landschap aantasten.
De Commissie adviseert om het rapport aan te passen en daarna pas te besluiten over de revisie van de omgevingsvisie, zodat met de nieuwe informatie rekening gehouden kan worden.


Tussentijds advies
Na het advies over reikwijdte en detailniveau hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan. De provincie heeft deze ontwikkelingen mondeling aan de Commissie medegedeeld. Zij heeft de Commissie gevraagd om hierover tussentijds advies te geven. De Commissie adviseert om in het rapport verschillende lagen aan te brengen. In de laag van de bouwstenen (beleidsonderdelen met actieve sturing) kan met varianten worden gekeken welke effecten zij hebben op de andere thema’s. In de andere laag kan in een effectbeoordeling (met andere abstractie en diepgang) worden gekeken naar de effectiviteit van de meer beleidsluwe onderdelen op de langere termijn. Daarnaast begrijpt de Commissie dat de provincie ervoor gekozen heeft om ‘Sterke steden’ niet uit te werken als bouwsteen, maar mee te nemen als gebiedsgerichte opgave. Tot slot meent de Commissie dat een thematische en gebiedsgerichte aanpak goed samen kunnen gaan, mits duidelijke kaders worden gegeven waarbinnen gebiedsgericht kan worden gewerkt.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
Om naar de effecten van de revisie te kunnen kijken, moet goed in beeld zijn hoe de huidige Omgevingsvisie werkt. Zo komt naar voren welke doelen al worden gehaald, wat kan of moet worden voortgezet en waar extra inspanning nodig is. Verder adviseert de Commissie om de nieuwe ambities zoveel mogelijk te vertalen in concreet meetbare doelen, zoals dat voor ‘Energielandschappen’ al is gedaan. Alleen dan levert het rapport informatie op die kan worden gebruikt om strategische keuzes te maken. Tot slot vraagt de Commissie de provincie zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe al wordt geanticipeerd op de Omgevingswet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
drs. Allard van Leerdam
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 25 mei 2018