3208. Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

De bedrijven Rotra en Ubbink willen uitbreiden op het bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg als logistiek watergebonden bedrijventerrein. Om de ontwikkeling van deze logistieke hotspot planologisch mogelijk te maken, wil de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Daarnaast zullen verschillende andere vergunningen en ontheffingen moeten worden aangevraagd, en moet er wellicht een projectplan Waterwet worden opgesteld omdat er mogelijk een extra primaire waterkering worden aangelegd. Omdat het plan MER-plichtige en beoordelingsplichtige activiteiten mogelijk maakt, en de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Rijntakken, wordt een milieueffectrapport opgesteld om de besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad te ondersteunen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
01-06-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-08-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de keuze voor uitbreiding van deze bedrijven in dit natuurgebied goed uit te leggen en daarbij ook in te schatten hoe lang de bedrijven op deze plek nog kunnen doorgroeien. Ook adviseert zij in het rapport verschillende ontwerpen voor de inrichting van het gebied te maken en de effecten hiervan op natuur en landschap te vergelijken. Hiermee wordt duidelijk op welke wijze de uitbreiding in dit natuurgebied inpasbaar is en hoe effecten van het Logistiek Ecopark op natuur en landschap geminimaliseerd kunnen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. ir. Ruben Jongejan
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ubbink
Koninklijke Rotra B.V.
Provincie Gelderland
Gemeente Doesburg

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Doesburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 06 jun 2018