3207. Bestemmingsplan Eemshaven Zuid-Oost

Groningen Seaports wil ten zuidoosten van de Eemshaven plaats bieden aan onder andere datacenters en bedrijvigheid die daarmee verband houdt. Daartoe wordt in totaal 210 hectare agrarisch gebied ontwikkeld tot industrieterrein. Op het terrein zullen ook windturbines worden geplaatst. Om dit alles mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast en moeten later ook vergunningen worden verleend. Voordat hierover besloten wordt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Eemsmond heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-03-2017 Kennisgeving MER
17-03-2017 Ter inzage legging MER
02-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport besteedt aandacht aan alle milieueffecten van het plan. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de geluidhinder voor omwonenden zal toenemen door de groei van het verkeer, de nieuwe bedrijven en de windturbines. De verkaveling van het terrein en de plaatsing van de windturbines zullen het nu nog agrarische gebied een heel ander aanzien geven. Het rapport merkt de beschikbaarheid van koelwater en de effecten van de lozing van dat water aan als een probleem. Maar het maakt niet duidelijk hoeveel restwarmte de bedrijven in het plangebied zullen produceren en of die warmte nuttig kan worden hergebruikt. De ontbrekende informatie is ook nodig om te kunnen verifiëren of de voorgestelde oplossingen, zoals onttrekken van koelwater bij Garmerwolde, afdoende zijn. De Commissie adviseert dit alsnog te laten onderzoeken en dan pas te besluiten over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Rob Vogel
ir. Robbert de Vries
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eemsmond

Bevoegd gezag
Gemeente Eemsmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 13 jun 2017