3186. Oostelijke poort Friese Meren

De gemeente Smallingerland wil ontwikkelingen in en rond de plaatsen Drachten en Oudega mogelijk maken, vooral om watersport en recreatie te stimuleren. Het project Oudega aan het Water bestaat vooral uit de aanleg van een nieuw meer voor de watersport. Het project Waterfront Drachten richt zich op de zichtbaarheid en bereikbaarheid van Drachten via het water. Hiervoor is een aantal afgravingen nodig. Voordat de gemeente besluit over de gebiedsontwikkelingen worden de milieueffecten in beeld gebracht in een milieueffectrapport. De uitgangspunten voor het onderzoek zijn opgenomen in een notitie reikwijdte en detailniveau. De gemeente Smallingerland heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-11-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-12-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-01-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De projecten bestaan uit verschillende onderdelen, waarmee veel verschillende doelen bereikt kunnen worden. De Commissie adviseert om in het rapport zo duidelijk mogelijk aan te geven welke doelen behaald moeten worden. Op basis daarvan kunnen de ingrepen in het gebied, bijvoorbeeld de afgravingen, peilwijzigingen en aanleg van recreatievoorzieningen goed worden onderbouwd. Ook is dit belangrijk om verschillende oplossingsrichtingen of varianten met elkaar te kunnen vergelijken. De Commissie adviseert verder om in het rapport de effecten op bodem, water, landschappelijke en archeologische waarden, en beschermde natuur te beschrijven. Vooral de effecten op het natuurgebied De Alde Faenen zijn van belang.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. David Heikens
ing. Rob Vogel
Rob Vrolijks

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Smallingerland

Bevoegd gezag
Gemeente Smallingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.1 2011: binnenvaarweg

Bijgewerkt op: 24 jan 2017