3184. Natuurontwikkeling Uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer willen in de uiterwaarden van de Waal bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden natuurwaarden realiseren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, het Gelders Natuur Netwerk en de Nadere Uitwerking Rivierengebied. Voor het project is onder andere ontgronding nodig om het maaiveld te verlagen en een nevengeul aan te leggen. Voor de besluitvorming (in de vorm van een provinciaal inpassingsplan of bestemmingsplannen) wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-02-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-02-2017 Aankondiging start procedure
01-03-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-04-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Met het project wordt beoogd meerdere doelen voor natuur te bereiken, bijvoorbeeld het verbeteren van de visstand en het creëren van voedsel- en rustgebied voor vogels. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport eerst de verschillende doelen en de uitgangspunten, bijvoorbeeld veilige dijken en niet teveel hinder voor de scheepvaart, op een rij te zetten. Hiervoor is al veel informatie verzameld.
De volgende stap is na te gaan of er, naast het voorlopige ontwerp, andere manieren zijn om deze doelen te bereiken. Dit kunnen bijvoorbeeld varianten zijn met meer of minder vergravingen in de uiterwaarden of varianten met meer of minder spontane natuurontwikkeling. De Commissie adviseert om in het rapport de positieve en negatieve effecten van deze varianten op de bestaande natuur, waterhuishouding, bodem, landschap en archeologie te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift
ir. Rob Speets
drs. Nathalie Vossen
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D09 2011: landinrichting
D27 2011: be/ontbossing

Bijgewerkt op: 13 jun 2017