318. Uitbreiding en eindplan stortplaats Gulbergen te Mierlo

De RAZOB heeft het voornemen de bestaande stortplaats te Mierlo en Nuenen uit te breiden met een stortcapaciteit van circa 2,5 miljoen m3. Op de stortplaats zullen huishoudelijke afvalstoffen en daarmee te vergelijken bedrijfsafval worden gestort. Een gedeelte van de stortplaats wordt ingericht voor chemisch afval. Tevens heeft de initiatiefnemer het voornemen te bevorderen dat het afgewerkte stortterrein een recreatieve eindbestemming krijgt. Het recreatiegebied zal een oppervlakte hebben van circa 100 ha. Het is de bedoeling in ieder geval een 18-holes en een 9-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen aan te leggen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-12-1990 Datum kennisgeving
07-12-1990 Ter inzage legging van de informatie
20-02-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-04-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-04-1992 Kennisgeving MER
10-04-1992 Ter inzage legging MER
10-07-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies inhoud MER
Toetsing a
15-06-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-06-1994 Kennisgeving MER
16-06-1994 Ter inzage legging MER
22-08-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Gezien de nauwe samenhang tussen de capaciteitsuitbreiding en het recreatieve eindplan is besloten tot het opstellen van één MER. Bevoegd gezag heeft gekozen voor een gesplitste besluitvormingsprocedure voor het initiatief. In 1992 zijn het MER en de bijbehorende vergunningaanvragen ter visie gelegd, ten behoeve van de besluitvorming over de uitbreiding van de stortplaats. In 1994 is het MER ter visie gelegd met het ontwerp-bestemmingsplan Mierlo en Nuenen c.a., ten behoeve van de besluitvorming over de recreatieve eindafwerking van de stortplaats. Het MER werd voor zowel de vergunningverlening als de wijziging van het bestemmingsplan voldoende geacht ter onderbouwing van de besluitvorming. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
Cees van Maanen
ir. Sijmons
drs. Jaap Stellingwerff

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. RAZOB

Bevoegd gezag
Mierlo
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Noord-Brabant
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007