3170. Innamepompstation Bergsche Maas te Hank met persleidingtrac├ę Evides

Evides Waterbedrijf wil een nieuw pompstation voor de inname van oppervlaktewater realiseren aan de Bergsche Maas. Daarnaast worden leidingen aangelegd om het water van dit pompstation naar het spaarbekken De Gijster te brengen. De Gijster is een van de spaarbekkens die gebruikt worden voor de productie van drinkwater. Voordat de gemeente Werkendam besluit over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies constateerde de Commisise dat er nog belangrijke informatie in het rapport ontbrak. De gemeente Werkendam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde rapport opnieuw te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-10-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-10-2016 Aankondiging start procedure
21-10-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-01-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
03-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2018 Ter inzage legging MER
24-08-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
16-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2018 Datum kennisgeving
22-08-2018 Ter inzage legging van de informatie
13-09-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Verschillende locaties voor het pompstation en routes voor de transportleidingen zijn onderzocht. De effecten van de transportleidingen op de natuurwaarden van de Biesbosch waren aanvankelijk nog niet volledig beschreven. Daardoor was de ernst van deze effecten onduidelijk en kon niet worden beoordeeld onder welke voorwaarden de leidingen kunnen worden aangelegd. In het aangevulde rapport wordt goed onderbouwd dat negatieve effecten op de natuur – bijvoorbeeld voor broedvogels en zachthoutooibos – tijdelijk zijn. Ook is duidelijk gemaakt dat meerwaarde voor de natuur kan ontstaan, doordat vernattingsmaatregelen in de Fortunapolder en op de Sint Jansplaat worden genomen. Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden tussen locaties en tracé voor de transportleidingen. 
 

Voorlopig toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn verschillende locaties voor het pompstation en varianten voor de ligging van transportleidingen vergeleken. Vooral de ligging van de leidingen is bepalend voor de effecten. Alle varianten leiden tot tijdelijke negatieve effecten op de natuur. Het rapport is voorzien van veel bijlagerapporten en is daardoor erg uitgebreid. Aan alle relevante milieuaspecten is op hoofdlijnen aandacht besteed, voor de onderbouwing is verwezen naar de bijlagen. In het rapport ontbreekt echter nog belangrijke informatie voor de besluitvorming. Het rapport bevat geen publieksvriendelijke samenvatting. Daardoor is het voor bestuurders en burgers lastig om inzicht te krijgen in de geplande ingrepen en de effecten daarvan. Ook zijn de effecten op de natuurwaarden nog niet volledig beschreven. De Commissie heeft geadviseerd een aanvulling op het milieueffectrapport op te stellen, voordat de besluiten worden genomen. De gemeente Werkendam heeft aangegeven dit advies over te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport goed te onderbouwen op basis van welke criteria de locatie voor het pompstation en de leidingen worden gekozen. Dit is belangrijk omdat het pompstation en de leidingen komen te liggen binnen het strikt beschermde Natura2000-gebied De Biesbosch. Het ingraven van de leidingen kan bijvoorbeeld leiden tot (tijdelijke) schade aan de begroeiing en verstoring van vogels. Het rapport moet vooral duidelijk maken welke effecten op beschermde natuurwaarden kunnen optreden en welke maatregelen mogelijk zijn om dit te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Evides Waterbedrijf

Bevoegd gezag
Gemeente Werkendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 13 sep 2018