3169. PARK21, gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep een groot, groen park aanleggen waar ook ruimte komt voor grote evenementen, recreatie, sport en landbouw. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, zijn de mogelijke gevolgen voor de leefomgeving van dit plan onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder ontbrak informatie die belangrijk is voor de besluitvorming. Daarom is het rapport aangevuld en heeft de gemeente het opnieuw aan de Commissie voorgelegd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-01-2017 Aankondiging start procedure
26-01-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-04-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-05-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
19-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-12-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport biedt nu een goede basis voor de besluitvorming, zo oordeelt de Commissie. Ze vindt de aanvulling uitgebreid en volledig. Het is zichtbaar dat met het rapport en de aanvulling tezamen de plannen verder zijn verbeterd, waardoor het park minder negatieve gevolgen voor de omgeving zal hebben.

Voorlopig toetsingsadvies
Het project loopt al enkele jaren. In 2017 vroeg de gemeente voor het eerst advies aan de Commissie. Sindsdien is het plan doorontwikkeld en zijn flinke stappen gezet, zegt de Commissie. Zo is tot een andere indeling van het gebied gekomen en komen er minder grote evenementen. De Commissie heeft nog wel enkele adviezen aan de gemeente. De belangrijkste is om te onderzoeken wat er maximaal mogelijk is in het park. Ook is nog beter onderzoek nodig naar de effecten van verkeer en parkeren. Daarnaast adviseert ze om de effecten van stikstof op natuurgebieden tijdens de aanleg van PARK21 te onderzoeken.

Vul eerst het milieueffectrapport aan met deze informatie, raadt de Commissie aan, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan. De gemeente heeft aangegeven dit advies op te willen volgen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De ontwikkeling van het park is afhankelijk van private initiatieven. Om te zorgen dat initiatieven wel binnen de doelen van de gemeente passen, adviseert de Commissie m.e.r. een toetsingskader op te stellen waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst. De Commissie geeft in haar advies een stappenplan om tot zo´n toetsingskader te komen. Daarbij wordt eerst bepaald wat de ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Deze milieuruimte hangt af van bijvoorbeeld beperkingen door luchthaven Schiphol, de capaciteit van bestaande wegen, maar ook de agrarische bedrijven die in het gebied blijven bestaan. Daarna wordt gekeken of er voldoende ruimte is voor gewenste initiatieven. Met de uitwerking van scenario´s kan bovendien worden onderzocht of de gemeente nog extra randvoorwaarden moet opleggen om de doelen te behalen gedurende de lange looptijd van het project. Met een levend informatiesysteem wordt tijdens de looptijd van het project ´een vinger aan de pols gehouden´ of de doelen nog steeds worden gehaald.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gert Dekker
ir. Marlies Verspui
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
PARK21

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 07 dec 2022