3158. Hartel terminal, Maasvlakte - Rotterdam

HES International B.V. wil de nieuwe Hartel terminal bouwen en exploiteren in de Mississippihaven op de Eerste Maasvlakte in Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam legt de kades aan. De nieuwe terminal maakt de opslag van 1,2 miljoen m3 aan olieproducten mogelijk. Voor het besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-10-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-12-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
23-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-06-2017 Ter inzage legging MER
12-09-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat onder meer zien dat bij de terminal maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de omgeving te waarborgen, om het ontsnappen van schadelijke stoffen naar de lucht terug te dringen en om geuroverlast te voorkomen. Uit de beschikbare informatie blijkt ook dat er mogelijkheden zijn om de uitstoot van schadelijke stoffen verder te beperken, maar dat HES International hier niet voor kiest om economische redenen.

De Commissie is het eens met de conclusie uit het rapport dat geuroverlast bij het verpompen van olieproducten voorkomen kan worden. Aangegeven wordt dat hiervoor nog wel een aantal technische en organisatorische maatregelen uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld de installatie van zogenaamde e-noses en afspraken over wanneer de dampverwerking ingeschakeld wordt. De Commissie vraagt hier nog wel aandacht voor.

De conclusie van de Commissie m.e.r. is dat er goede milieu-informatie beschikbaar is, waarmee de DCMR straks goed onderbouwde keuzes kan maken in de Omgevingsvergunning.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om straks in het rapport ook een technisch alternatief te beschrijven waarbij zo min mogelijk verontreinigende stoffen vanuit de terminal in de lucht terechtkomen. Het gaat daarbij om stoffen afkomstig uit de olieopslag maar ook om luchtverontreiniging door afgemeerde zeeschepen. Hiermee wordt duidelijk wat technisch mogelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. DCMR Milieudienst Rijnmond kan daar dan bij de vergunningverlening desgewenst rekening mee houden.

De aanleg van de kades en de milieueffecten daarvan moeten ook in rapport worden beschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Han van Niekerk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
HES International B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten

Bijgewerkt op: 12 sep 2017