3152. Gaswinning bij Ternaard

De Nederlandse Aardoliemaatschappij BV wil een productieboring uitvoeren naar het Ternaard gasveld dat ligt op drie kilometer diepte onder de Waddenzee, bij de gemeente Dongeradeel. Het geproduceerde gas zal naar de bestaande productielocatie bij Moddergat worden getransporteerd via een nog aan te leggen pijpleiding. Om de boring, de winning van het gas en de aanleg van een transportleiding mogelijk te maken moeten vergunningen worden verleend en bestemmingsplannen worden aangepast. Ter onderbouwing van een besluit daarover wordt een milieueffectrapport opgesteld. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluitvorming over het voornemen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-09-2016 Aankondiging start procedure
09-09-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-12-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
19-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-08-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet laten zien hoe het deel van de Waddenzee boven het gasveld zich in de voorbije jaren heeft ontwikkeld. Niet alleen veranderingen in de natuur zijn daarbij belangrijk, maar ook veranderingen in de hoogte en de samenstelling van het wadplaten.

Verder moet worden onderzocht in welke mate de ondergrond zal dalen als er meer of minder gas wordt gewonnen en of dit bijvoorbeeld kan leiden tot aardbevingen, tot schade aan de natuur of tot problemen met het waterbeheer op het land.

De effecten moeten worden gemonitord, zodat kan worden ingegrepen als dat nodig is. Dat gebeurt nu al bij de bestaande winningen onder de Waddenzee. Het rapport moet de aanpassingen van het bestaande meetprogramma beschrijven en hoe het zal worden gecontroleerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. F.H. Everts
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
mw. dr. H. van Londen
dhr. prof. dr. ir. A. Stein
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. ir. I.A. Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C17.2 2011: olie/gaswinning
D08.2 2011: aardgasleiding
D17.2 2011: diepboring
D17.3 2011: oppervlakte-installaties bij winning

Bijgewerkt op: 09 sep 2021