3151. Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2

De gemeente Rotterdam wil het bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 actualiseren en voor een derde deel van het oppervlak nieuwe en flexibele ontwikkelingen mogelijk maken. Daarnaast wil de gemeente grotere windturbines mogelijk maken. De Commissie m.e.r. constateerde in haar voorlopige toetsingsadvies dat op enkele punten belangrijke informatie ontbrak in het concept- milieueffectrapport. De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Commissie m.e.r. nu gevraagd om de inhoud en kwaliteit van aanvullende informatie te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-11-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
13-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
De Commissie m.e.r. concludeert dat de gemeente met de aanvullende informatie voldoende informatie heeft om een goed onderbouwd besluit over aanpassing van de bestemmingen op Maasvlakte 2 te kunnen nemen. Nu is goed onderbouwd waarom het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en spoor géén ontoelaatbare risico’s met zich mee brengt.
Op korte termijn blijken er voldoende broedplaatsen te zijn voor de beschermde Kleine Mantelmeeuw. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor de aanpassing van het Meeuwenbeheerplan op basis van het populatie-onderzoek dat uitgevoerd wordt. Want daarmee kan geborgd worden dat er ook op langere termijn voldoende broedplaatsen blijven voor de Kleine Mantelmeeuw.

 

Toetsingsadvies
De milieueffecten van het oude en nieuwe plan zijn uitgebreid beschreven. Het rapport onderbouwt met goede informatie dat de effecten van het nieuwe plan op één punt afwijken van het huidige bestemmingsplan. Het nieuwe plan blijkt de verkeersknelpunten op de verbindingen met Voorne-Putten en vooral op de N218 te vergroten, ook al is het aandeel van het direct aan Maasvlakte 2 gebonden verkeer daarin klein. 
Het rapport onderbouwt echter nog onvoldoende of het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en over water zonder risico kan plaatsvinden. Ook het voortbestaan van de populatie kleine mantelmeeuwen in het havengebied, die van landelijke betekenis is, vraagt meer aandacht. Want of er bij volledige invulling van Maasvlakte 2 voldoende geschikte locaties zullen zijn waar de kleine mantelmeeuw kan broeden, wordt nog voldoende aannemelijk gemaakt. De Commissie adviseert om over beide onderwerpen aanvullende informatie te geven. De gemeente Rotterdam neemt dit advies over.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. adviseert om de ambities rond duurzaamheid te beschrijven en daarbij ook hoe die ambities ingevuld kunnen worden en welke milieuvoordelen dit zal opleveren.
Over de windturbines adviseert zij varianten te beschrijven met daarbij de milieugevolgen en de maatregelen om eventuele effecten te verminderen. De Commissie adviseert daarnaast in het milieueffectrapport de effecten op natuur te beschrijven, inclusief mogelijke maatregelen om effecten te verkleinen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Hans Huizer
ing. Peter Kroeze
ir. Marlies Verspui
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam NV

Bevoegd gezag
Gemeenteraad van Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 15 dec 2017