3149. Varkenshouderij Lungendonk 18, gemeente Someren

Een bestaande varkenshouderij annex mestverwerking aan de Lungendonk wordt vervangen door een nieuwe varkenshouderij. In totaal zullen afhankelijk van het te kiezen ontwerp maximaal 4.296 zeugen, 22.040 gespeende biggen, 8 dekberen, 840 opfokzeugen, dan wel 9.036 vleesvarkens worden gehouden in zes stallen. Voor deze wijziging is een omgevingsvergunning nodig. Voordat B&W besluiten over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-07-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-10-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-03-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn de milieueffecten van verschillende bedrijfsopzetten voor de varkenshouderij onderzocht, één ontwerp met zeugen, dekberen en biggen, en een ontwerp met vleesvarkens. Uit het rapport blijkt dat de nieuwe varkenshouderij door toepassing van moderne technieken de geur- en fijn stofbelasting van de omgeving niet toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie, ondanks het houden van meer dieren. De Commissie vindt dat met het rapport de milieueffecten van de varkenshouderij goed in beeld zijn. Het is nu nog onbekend voor welke ontwerp van de varkenshouderij straks een vergunning aangevraagd gaat worden. Of de nu onderzochte technieken en milieueffecten overeenkomen met het definitieve ontwerp kon de Commissie daarom niet nagaan. Zij adviseert de gemeente dit te zijner tijd nog te controleren.


Advies Reikwijdte en Detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport in te gaan op alternatieven voor luchtwassystemen in de beide bedrijfsuitvoeringen die door initiatiefnemer zijn beschreven. Daarnaast adviseert de Commissie in het rapport aan te geven wat de gevolgen zijn van de sloop van stallen en de herinrichting van het erf voor de ter plaatse mogelijk aanwezige te beschermen planten- en diersoorten. In het rapport zou volgens de Commissie ook moeten worden ingegaan op de totale geurbelasting die het bedrijf samen met andere veehouderijen in de omgeving veroorzaakt. Het rapport biedt hierdoor straks een goede milieubasis waarmee de gemeente goed onderbouwde afwegingen kan maken over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Heuvel Lierop

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 20 mrt 2018