3128. Bestemmingsplan buitengebied Haren

De gemeente Haren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen waarmee onder meer nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk worden. Voordat de gemeente besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Haren heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-05-2016 Kennisgeving MER
26-05-2016 Ter inzage legging MER
22-07-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het bestemmingsplan biedt ruimte voor agrarische bedrijven met melkgeiten en schapen. De milieueffecten daarvan, zoals geur, zijn mogelijk groter dan wanneer er alleen melkkoeien in het gebied worden gehouden, waar het milieueffectrapport vanuit gaat. De milieueffecten worden daarom nu wellicht onderschat. De Commissie adviseert nog de gevolgen te onderzoeken van wat er maximaal mogelijk is volgens het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan biedt agrarische bedrijven de mogelijkheid om uit te breiden. Omdat hierdoor de stikstofdepositie op de toch al overbelaste Natura 2000-gebieden zal toenemen, zijn er voorwaarden voor uitbreiding opgenomen. Het milieueffectrapport maakt echter niet duidelijk of het mogelijk is om uit te breiden binnen deze voorwaarden. Het advies is om een alternatief te beschrijven met uitbreidingsmogelijkheden die voldoen aan de voorwaarden. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Rixt Kooistra

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haren

Bevoegd gezag
Gemeente Haren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 06 okt 2016