3126. Luwtemaatregelen Hoornse Hop

De ecologische condities van het Markermeer-IJmeer zijn de afgelopen decennia sterk in kwaliteit achteruit gegaan. Om de ecologische kwaliteit van het Markermeer-IJmeer te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken heeft het kabinet een aantal maatregelen voorgesteld. Een van deze maatregelen betreft het realiseren van luwtemaatregelen op de locatie Hoornse Hop. Voor deze luwtemaatregelen worden een aantal dammen (minimaal 1,8 km) aangelegd en een gebied verontdiept (minimaal 100 ha). Voor de aanleg wordt ook zand gewonnen. Voor het realiseren van de luwtemaatregelen zijn diverse m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten nodig (wijziging Bestemmingsplan, Projectplan Waterwet, Ontgrondingsvergunning). Voor de besluitvorming hierover wordt een gecombineerd Plan-/project-milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-05-2016 Aankondiging start procedure
23-05-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-07-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
Het hoofddoel van de maatregelen die het Rijk wil uitvoeren in het Markermeer-IJmeer is verbeteren van de waterkwaliteit en de natuur. De Commissie adviseert daarom in het rapport ook een variant uit te werken met maximale opbrengst voor natuur en waterkwaliteit. In deze variant kan bijvoorbeeld door een slimme aanleg van afwisselend diepe en ondiepe zones waterriet beter groeien en kunnen rustige (recreatieluwe) zones gecreëerd worden door in het ontwerp natuurlijke barrières zoals dammen en ondieptes te gebruiken.
Met behulp van deze variant komt de maximale potentie voor natuur en waterkwaliteit op de ‘Hoornse Hop’ in beeld, zodat de gemeenteraad hier desgewenst rekening mee kan houden bij het besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
drs. Gert Dekker
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D29.2 2011: mineralenwinning waterbodem

Bijgewerkt op: 02 sep 2016