3122. Maastricht Aachen Airport

De luchthaven Maastricht Aachen Airport wil in 2024 jaarlijks 700.000 passagiers en 250.000 ton luchtvracht verwerken. Voor het uitvoeren van deze activiteiten zijn op jaarbasis ongeveer 25.500 vliegtuigbewegingen nodig. Het gebruik van de luchthaven en de beperkingen aan het grondgebruik er omheen worden vastgelegd in een luchthavenbesluit. Ter onderbouwing van het besluit is in 2016 een m.e.r.-beoordelingsrapport opgesteld. Dat rapport is in de periode 2017-2018 herzien.

Procedure en adviezen

Beoordeling
26-07-2016 Adviesaanvraag
05-09-2016 Beoordelingsadvies uitgebracht
Advies m.e.r.-beoordeling
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Herziening m.e.r.-beoordeling: procedure afgebroken
De procedure voor het luchthavenbesluit is in november 2018, op verzoek van Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur B.V. (MAABI) afgebroken. MAABI deed dit verzoek omdat de luchthaven zich anders ontwikkelt dan voorzien. De minister van Infrastructuur en Waterstaat wacht verdere stappen van MAABI af.

Advies m.e.r.-beoordeling
De milieueffecten die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening rond de luchthaven zijn onderzocht, zoals de geluidbelasting, de externe veiligheidsrisico’s en de gevolgen voor de natuur. Ook de mogelijke fricties tussen het gebruik van de luchthaven en geplande ontwikkelingen nabij de luchthaven, zoals de bouw van windturbines of andere hoge bouwwerken, zijn in kaart gebracht. De Commissie vindt dat de genoemde effecten correct in beeld zijn gebracht, en oordeelt dat er voldoende informatie aanwezig is om te concluderen dat er geen belangrijke negatieve milieueffecten te verwachten zijn en dat er daarom geen milieueffectrapport nodig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
dr. Yvo Kok-Palma
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003 M.e.r. -beoordeling
D06.2 2011: start/landingsbaan

Bijgewerkt op: 11 dec 2018