3114. Bestemmingsplan buitengebied Urk

De gemeente Urk stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. In het bestemmingsplan zijn enkele ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen waaronder vergroting van het bouwvlak bij agrarische bedrijven, omschakeling van akkerbouw naar veeteelt en kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Urk heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-03-2016 Kennisgeving MER
11-03-2016 Ter inzage legging MER
24-05-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. Binnen het bestemmingsplangebied liggen twee beschermde natuurmonumenten, Staartweg Urk en Toppad Urk en nabij het plangebied liggen diverse Natura 2000-gebieden, zoals De Weerribben. Luchtverontreiniging vanuit veehouderijen (ammoniak) tast natuur in deze gebieden aan. Deze aantasting is nog niet goed in beeld. Ook is de mogelijke geurhinder niet volledig beschreven in het rapport. De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te passen en daarna pas een besluit over het plan te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Urk

Bevoegd gezag
Gemeente Urk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 27 mei 2016