3112. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst wil voor het hele buitengebied één bestemmingsplan vaststellen. Het plan wil uitbreiding van veehouderijen mogelijk maken en ook de plaatsing van kleine windturbines. Voordat de gemeente een besluit neemt over het plan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft de Commissie m.e.r. eind 2016 gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. De Commissie oordeelde toen dat informatie over geur en fijnstof en effecten op beschermde natuur ontbrak in het rapport. Daarop heeft de gemeente aanvullende informatie aangeleverd en de Commissie gevraagd het milieueffectrapport opnieuw te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-09-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-12-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
11-04-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de omgeving van Bronckhorst liggen Natura 2000-gebieden. De beschermde natuur in deze gebieden ondervindt nu al schade omdat er teveel stikstof op terecht komt. Als agrariërs uitbreiden zal de stikstofdepositie verder toenemen. Om dit te voorkomen wil de gemeente in het bestemmingplan verbieden dat meer stikstof uit de stallen komt. In het milieueffectrapport was niet bekeken of bedrijven aan deze regel kunnen voldoen. De aanvulling beschrijft dat veehouderijen toch kunnen uitbreiden als er maatregelen in de stal worden genomen, zoals door plaatsing van luchtwassers. Uit de aanvulling blijkt ook dat een aantal bedrijven geen maatregelen meer kan nemen.
Als agrariërs uitbreiden kan dat leiden tot extra geuroverlast en de uitstoot van fijnstof. De aanvulling beschrijft nu per soort bedrijf, bijvoorbeeld een melkveehouderij, in welke situaties extra hinder op kan treden, en geeft ook aan welke maatregelen mogelijk zijn om deze te verminderen.

Voorlopig toetsingsadvies
In de omgeving van Bronckhorst liggen Natura 2000-gebieden. De beschermde natuur in deze gebieden ondervindt nu al schade omdat er teveel stikstof op terecht komt. Als agrariërs uitbreiden zal de stikstofdepositie verder toenemen. Om dit te voorkomen wil de gemeente verbieden dat meer stikstof uit de stallen komt. Het milieueffectrapport beschrijft dat veehouderijen toch uit kunnen breiden als er maatregelen worden genomen in de stallen. Uit het milieueffectrapport wordt niet duidelijk of deze maatregelen voor alle diersoorten werken en of ze wel voor alle bedrijven praktisch uitvoerbaar zijn. De Commissie adviseert om met voorbeeldbedrijven, met verschillende diertypen zoals melkvee en vleeskuikens, te laten zien dat stalmaatregelen in de praktijk mogelijk zijn. Ook ontbreekt in het rapport informatie over de effecten van mestverwerking op landschap en geur- en fijnstofoverlast. Ook effecten van plaatsing van zonnepanelen op de grond zijn niet in beeld. De Commissie adviseert het rapport eerst aan te vullen met de ontbrekende informatie en dan pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Bronckhorst heeft aangegeven de informatie aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Jan van der Grift
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bronckhorst

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018